1 Samuel 16:1-11

Thursday, July 15, 2010 at 7:00 am | Sam Kim